Algemene voorwaarden

1.  Opdrachtnemer kondigt haar open contractactiviteiten aan op haar website. De daarin genoemde prijzen, plaatsen en data zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
2. Aanmelding en inschrijving als deelnemer geschiedt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Minderjarige deelnemers dienen op het inschrijfformulier de naam, het adres en de handtekening te vermelden van hun wettelijke vertegenwoordiger. De overeenkomst treedt in werking op het moment dat het volledig ingevulde en ondertekende formulier door opdrachtnemer is ontvangen. De inhoud van de onder artikel 1 vallende uitingen over de open contractactiviteit waarop de inschrijving is gebaseerd ,maken deel uit van de overeenkomst.
3. Een open contractactiviteit vindt alleen doorgang indien opdrachtnemer bepaalt dat er minimaal 5 aanmeldingen zijn. Opdrachtnemer beslist uiterlijk één week voor de geplande startdatum over het al dan niet doorgaan van de activiteit. Opdrachtnemer behoudt echter het recht om deze beslissing te verschuiven.
4. Na ondertekening van het contract is er een bedenktermijn van 14 dagen, waarin de cursus kosteloos kan worden geannuleerd. Overigens kan er daarna altijd nog tot twee weken voor het begin van de cursus kosteloos geannuleerd worden. Na de start van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Restitutie zal alleen dan dus plaatsvinden indien Poldertaal in gebreke blijft bij het geven van de lessen.
5. De deelnemer heeft tevens het recht de aanmelding kosteloos te annuleren wanneer opdrachtnemer de geplande startdatum verandert, opschort of vervroegt, maar dan moet de annulering binnen veertien dagen na bekendmaking van de verandering door opdrachtnemer zijn ontvangen.
6. Indien de deelnemer komt te overlijden is geen opzegvergoeding verschuldigd. Indien de deelnemer als gevolg van ziekte de bijeenkomsten niet meer kan bijwonen, kan de annuleringsregeling worden herzien, mits er binnen een maand een doktersverklaring wordt overgelegd.
7. Verblijfskosten, aanschafkosten van voorgeschreven literatuur, examen- en tentamengelden zijn voor rekening van de deelnemer.

8. Poldertaal hanteert een betalingstermijn van 2 weken na de factuurdatum.

9. U kunt een les tot 48 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten.

10. Als Poldertaal in gebreke blijft betreffende het uitvoeren van de afgesproken lessen, heeft u recht op restitutie van het lesgeld. Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen indien de eigenaar van Poldertaal bij machte is administratieve handelingen te verrichten.

Privacyreglement

1. In het geval uw cursus wordt betaald door iemand anders, onze indirecte cliënt, zullen we deze informeren over het voorgestelde programma, uw vorderingen tijdens de cursus en de evaluatie van de cursus
2. U als directe cliënt wordt geïnformeerd aangaande alle onze contacten met de indirecte cliënt over uw cursus.
3. U wordt geïnformeerd over uw testresultaten en de manier waarop we tot deze testresultaten zijn gekomen.
4. Naast degene die voor uw cursus betaalt, geven wij niemand zonder uw toestemming informatie over uw cursus.
5. We vragen eerst uw toestemming, voordat we uw adres en telefoonnummer naar een extern bedrijf sturen voor een klanttevredenheidsonderzoek.
6. Nadat de cursus is voltooid, vernietigen wij alles, wat we van u hebben. Het betreft hier zaken als schrijfopdrachten en testen.
7. Al uw gegevens, zoals het begin- en eindniveau, zullen maximaal vijf jaar worden bewaard.
8. Wij willen in contact blijven met onze oud-studenten, en dus slaan we graag uw naam en adres op. Natuurlijk zullen wij deze gegevens vernietigen wanneer u wilt. Wij stellen het op prijs als u ons informeert over elke wijziging van adres of telefoonnummer.

Klachtenprocedure

Doel en verantwoordelijkheid
1. Poldertaal ondersteunt u met het leren van de Nederlandse taal en met het verbeteren van uw taalvaardigheid. Wij geven u daarvoor alle denkbare handvatten:
- wij adviseren u omtrent de leermiddelen
- wij geven u uitleg bij de stof
- wij bieden u oefeningen aan
- wij geven feedback op uw geschreven en gesproken Nederlands.
2. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inspanningen.

Tevredenheid
3. Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen met u naar oplossingen zoeken.
4. Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt.
5. Na 10 bijeenkomsten en/ of aan het eind van een cursus vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.
6. U kunt benaderd worden door een externe instantie om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek.
7. Een schriftelijke klacht is een schriftelijke melding door cursist, opdrachtgever of andere persoon of instantie over ontevredenheid met betrekking tot de resultaten en/of de dienstverlening van Poldertaal.
8. Indien u een schriftelijke klacht indient, ontvangt u binnen twee weken bericht van de ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten:
- hoe wij de klacht verder in behandeling nemen
- op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond.
9. Wij handelen  uw klacht binnen vier weken af . Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn.
10. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld.
11. Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd.

Klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers
12. Poldertaal maakt deel uit van een klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers. Indien over één van de taalinstituten een schriftelijke klacht wordt ingediend wordt die klacht – met uw instemming – doorgestuurd naar één van de aangesloten leden. Die persoon vormt vervolgens een commissie, bestaande uit drie personen. Uiteraard wordt de instelling over wie de klacht gaat niet in die commissie betrokken.
13. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend, dat wil zeggen dat Poldertaal verplicht is het advies op te volgen.
14. De klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers bestaat uit de volgende personen / instellingen:

Annelies Braams, NedLes, ​​​​zie www.nedles.nl
Vera van Popta, Language training Acquest Dutch, ​zie: www.acquestdutch.com
Monie Doodeman, De Basis training & coaching, ​zie: www.de-basis.net
Peter Peek, Branch Out, ​​​​zie: www.branch-out.eu
Teun van Iperen, Flevotaal, ​​​​zie: www.flevotaal.nl
Joke van der Kieboom, DeTaalcoach,​​​ zie www.detaalcoach.com
Yvonne Zevenbergen & Janine Den Hartog, ​​zie www.taaldenhartogzevenbergen.nl
Judith Winterkamp, Communicatief tekst & training, ​zie www.communicatief.info
Nicole van Schaijik, Talent Taaltrainingen NL, ​​zie www.talent-tn.nl
Jacoline de Jong, taalbeleven, ​​​​zie www.taalbeleven.nl
Elisabeth Schlager, Training Duits, ​​​zie www.trainingduits.nl
Gemimah Ribbers, Buena Ccomunicación.nl,​​ zie www.buena-comunicacion.nl
Joost Smits, Joost weet het, ​​​​zie www.joostweethet.nl
Ad Appel, Ik wil naar Nederland, ​​​zie www.ikwilnaarnederland.nl
Lex Schelvis en Frans van der Putten, Lingua Franca, ​zie www.linguafranca.nl
Dorte Kramer en Anneke Siemons, DnA Languages, ​zie www.dnalanguages.nl
Gerrie Soede. Poldertaal,​​​​zie www.poldertaal.nl
Marijke Tupker, onafhankelijke taaltrainer
Josina Lips, onafhankelijke taaltrainer

15. De klachtencommissie zal alle ingediende klachten vertrouwelijk behandelen.
16. Bij de klachtencommissie ingediende klachten worden vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd.